Erfbelasting, beleid Belastingdienst bij overgaan kunstvoorwerpen

De toepassing van de betalingsregeling bij mede-eigendom is omgeven met zoveel vragen, dat geadviseerd wordt de huidige regelgeving alleen toe te passen in zeer overzichtelijke partnersituaties. Dit staat in een van de openbaar gemaakte documenten over het beleid van de Belastingdienst bij het overgaan van cultuur- en kunstobjecten.

De Successiewet biedt de mogelijkheid om erfbelasting te betalen met een kunstvoorwerp van nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang. Het kunstvoorwerp moet onderdeel uitgemaakt hebben van de nalatenschap waarover de erfbelasting is geheven. De erfrechtelijke verkrijgers kunnen het voorwerp ter betaling aanbieden. 120% van de waarde van het voorwerp mag voor de betaling van de erfbelasting worden aangewend. Of een kunstvoorwerp cultuur- of kunsthistorisch voldoet voor toepassing van de betalingsregeling wordt beoordeeld door een adviescommissie. De betaling wordt vormgegeven doordat het kunstvoorwerp door de erfrechtelijk verkrijger(s) in eigendom wordt overgedragen aan de staat waarna kwijtschelding van erfbelasting plaatsvindt tot een bedrag  van 12O% van de waarde van het kunstvoorwerp. Is de waarde van het kunstvoorwerp (Inclusief de opslag van 20%)  hoger  dan de verschuldigde erfbelasting, dan vindt geen compensatie plaats voor de ‘overwaarde’, tenzij OCW een  dergelijke compensatie voor zijn rekening zou nemen.

De adviescommissie ontvangt per jaar niet meer dan 20 verzoeken om toepassing van de regeling.

Meer informatie: Besluit op Wob-verzoek om beleidsdocumenten Belastingdienst over overgaan cultuur- en kunstobjecten, 12 juli 2019


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s