Meldingsplichtig grensoverschrijdende constructie

Het wetsvoorstel is de implementatie van de verplichtingen op grond van de EU-richtlijn meldingsplicht grensoverschrijdende constructies.

Volgens de richtlijn is iedere grensoverschrijdende constructie meldingsplichtig als deze een of meer bepaalde wezenskenmerken bezit. Voorbeelden van zulke kenmerken zijn: 

 • bij de constructie is een intermediair betrokken die aanspraak maakt op een vergoeding voor de constructie. Deze vergoeding is gebaseerd op het bedrag van het belastingvoordeel dat de constructie oplevert;
 • de constructie heeft tot gevolg dat inkomsten worden omgezet in vermogen, schenkingen of andere inkomstencategorieën die lager worden belast of van belasting worden vrijgesteld;
 • er is sprake van een aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen twee of meer verbonden ondernemingen waarbij de betaling een volledige belastingvrijstelling geniet in het rechtsgebied waar de ontvanger fiscaal inwoner is.

 

‘Main benefit test’

Bij sommige wezenskenmerken, waaronder de als voorbeeld genoemde, geldt nog een aanvullende voorwaarde, de zogeheten ‘main benefit test’. Deze test houdt in dat valt aan te tonen dat het verkrijgen van een belastingvoordeel het belangrijkste voordeel of een van de belangrijkste voordelen is van de constructie. Dit voordeel moet ook gezien de omstandigheden en feiten redelijkerwijs zijn te verwachten.

 

Te verstrekken gegevens

Als een intermediair informatieplichtig is op grond van de voorgestelde wet, zal hij bepaalde gegevens moeten verstrekken over de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie (vanaf nu afgekort als mgc) waarbij hij is betrokken. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 • de naam, de fiscale woonplaats en het fiscale identificatienummer van de intermediair zelf en van (de personen die een verbonden onderneming vormen met) de desbetreffende belastingplichtige;
 • de geboortedatum en de geboorteplaats van de intermediair en/of de belastingplichtige als hij een natuurlijk persoon is;
 • nadere bijzonderheden over de wezenskenmerken op grond waarvan intermediair de mgc moet melden;
 • een samenvatting van de inhoud van de mgc. Deze samenvatting moet de benaming bevatten waaronder de mgc algemeen bekendstaat, als deze benaming tenminste voorhanden is. Ook moet de samenvatting onder andere een omschrijving geven van de relevante zakelijke activiteiten of constructies. Daarbij dient men geen geheimhoudingsplicht te schenden;
 • de datum waarop de eerste stap van de implementatie van de mgc heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden; 
 • nadere bijzonderheden van de nationale bepalingen die ten grondslag liggen aan de mgc;
 • de waarde van de mgc;
 • de lidstaat van de relevante belastingplichtige en eventuele andere lidstaten waarop de mgc naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn;
 • de identificatiegegevens van andere personen in een lidstaat op wie de mgc naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn. Daarbij moet de intermediair melden met welke lidstaten die personen een relatie hebben.

 

Sanctie op niet voldoen aan verplichting

Als een intermediair opzettelijk of door grove schuld niet (tijdig/volledig) voldoet aan de inlichtingenverplichting, begaat hij daarmee een vergrijp. Op dit vergrijp staat een boete van maximaal € 830.000. De staatssecretaris heeft echter laten weten dat de boete wel proportioneel moet blijven. Bovendien valt geen boete op te leggen als de intermediair een pleitbaar standpunt heeft ingenomen.

 

Inwerkingtreding

Het kabinet wil de nieuwe wet op 1 juli 2020 in werking laten treden. De informatieverplichting zal echter zien op mgc’s waarvan de eerste stap van de implementatie op of na 25 juni 2018 is gezet. Daarnaast geldt de informatieverplichting met betrekking tot mgc’s die op of na 1 juli 2020 klaar zijn voor implementatie of daarvoor beschikbaar zijn gesteld.

Wet: art. 23, vierde lid Wetboek van Strafrecht

Richtlijn: art. 3 Richtlijn 2011/16/EU en art. 1, eerste lid, onderdeel b Richtlijn 2018/822


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s