Verkorting alimentatieduur per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking. Het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is op 21 oktober 2019 gepubliceerd in het Staatsblad.

De hoofdregel is dat de alimentatieduur gelijk is  aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Als duur van het huwelijk geldt de datum huwelijk tot de datum indiening echtscheidingsverzoek. 

Op de hoofdregel zijn drie uitzonderingen, waarin van een langere alimentatieduur sprake kan zijn: 

1. Het huwelijk heeft langer dan vijftien jaar geduurd en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde is minder dan tien jaar verwijderd van de AOW-leeftijd op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend. In dat geval eindigt de duur als de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Als aan beide voorwaarden wordt voldaan, is de alimentatieduurminimaal vijf jaar tot maximaal tien jaar. 

2. Het huwelijk heeft langer dan vijftien jaar geduurd en de leeftijd van de van de alimentatiegerechtigde is meer dan tien jaar verwijderd van de AOW-leeftijd op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend en bovendien de alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1 januari 1970. In dat geval is de alimentatieduur tien jaar. 

3. Het uit het huwelijk geboren jongste kind is jonger dan twaalf jaar. De alimentatieduur eindigt dan op het moment dat het jongste kind twaalf jaar oud wordt. De maximale termijn is dus twaalf jaar. Als het jongste kind ouder is dan zeven jaar en het huwelijk langer dan tien jaar heeft geduurd, dan leidt deze uitzondering niet tot een langere alimentatieduur. De hoofdregel is dan immers een alimentatieduur vijf jaar en het jongste kind is dan dus ouder dan twaalf jaar na het verstrijken van de alimentatieduur


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s