(On-)zakelijk handelen met pensioen- of stamrecht-BV?

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de afboeking van een vordering van een stamrecht-BV op de stamrechtgerechtigde leidt tot een belaste aanspraak. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een onzakelijke lening leidt tot een belaste pensioenaanspraak.

Als een BV pensioen of een andere inkomensvoorziening in eigen beheer uitvoert, kunnen de middelen ter dekking van deze aanspraak niet ‘zomaar’ aan het vermogen van de BV worden onttrokken. Dat blijkt maar weer eens uit twee recente gerechtelijke procedures:

Bij het Arhemse hof verloopt de zaak als volgt. Een man heeft een stamrechtaanspraak jegens zijn BV. De man heeft, als zelfstandig ondernemer, geld geleend van zijn BV. Die lening wordt hem kwijtgescholden. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht de waarde van de stamrechtaanspraak tot het inkomen van de man rekent.

Volgens het hof is ook sprake van afkoop van een stamrecht als de vermogenspositie van de stamrecht-BV zodanig wordt aangetast dat deze in feite niet meer kan voldoen aan haar uitkeringsverplichting uit hoofde van het stamrecht. Door de kwijtschelding van de schuld wordt het vermogen van de BV negatief. De BV is daardoor niet meer in staat volledig aan de stamrechtverplichting te voldoen.

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant zijn de feiten als volgt. Het onroerend goed van een (pensioen-)BV wordt executoriaal verkocht. De directeurgrootaandeelhouder (pensioengerechtigde) neemt de restantopbrengst op. Hieraan ligt een onzakelijke leningsovereenkomst ten grondslag.

Volgens de rechtbank is er sprake van de (gedeeltelijke) afkoop van de pensioenaanspraak. De rechtbank rekent de totale pensioenaanspraak tot het belastbaar inkomen uit werk en woning van de directeurgrootaandeelhouder. Ook heeft de inspecteur terecht revisierente in rekening gebracht bij de directeur-grootaandeelhouder.

Belang voor de praktijk

Als een inkomensvoorziening in eigen beheer wordt gehouden, moet de uitvoerder zakelijk omspringen met de pensioen- of stamrechtgelden. Dat gebeurde niet.

In het eerste geval werd een lening aan de stamrechtgerechtigde zonder goede reden kwijtgescholden.

In het tweede geval werden de gelden onzakelijk uitgeleend aan de pensioengerechtigde. Dat resulteert onherroepelijk tot belaste aanspraken.

Voor de stamrechtgerechtigde in de hofprocedure is het ‘dubbel zuur’. De gehele aanspraak is belast én er is 20% revisierente verschuldigd. Als de zaak zou spelen in 2014 of later, dan is de schade aanzienlijk kleiner. Ten eerste omdat er dan geen revisierente is verschuldigd. Ten tweede omdat er dan sprake zou zijn geweest van een gedeeltelijke afkoop. Dat zou leiden tot een gedeeltelijke belaste aanspraak.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s