Hoge Raad vernietigt uitspraak hof in arbitragezaak Yukos

5 november 2021

Hoge Raad stelt Russische Federatie op één punt in het gelijk

Het gerechtshof Den Haag liet in 2020 de arbitrale uitspraken uit 2014 waarbij de Russische Federatie veroordeeld is tot betaling van schadevergoeding van ongeveer 50 miljard US dollar aan drie (voormalige) grootaandeelhouders in Yukos Oil Company in stand. De Hoge Raad heeft vandaag deze uitspraak en de daaraan voorafgaande tussenuitspraak van het hof vernietigd. Dat komt omdat de Hoge Raad in de cassatieprocedure de Russische Federatie op één punt in het gelijk stelt. De overige bezwaren zijn verworpen. De zaak wordt verwezen naar het gerechtshof Amsterdam om op het desbetreffende punt opnieuw te worden behandeld en beoordeeld.

De zaak
Yukos Oil Company was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen in de Russische Federatie. In de jaren ’90 van de vorige eeuw is Yukos geprivatiseerd. In de jaren 2003-2006 heeft de Russische Federatie een aantal omvangrijke belastingheffingen aan Yukos opgelegd en in verband daarmee een belangrijke productiemaatschappij van Yukos geveild. Uiteindelijk is Yukos in 2006 failliet verklaard.

Drie (voormalige) grootaandeelhouders van Yukos (Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. en Hulley Enterprises Ltd.) hebben daarop een arbitrageprocedure tegen de Russische Federatie aanhangig gemaakt. Arbitrage is een vorm van particuliere rechtspraak, waarbij onafhankelijke arbiters (het scheidsgerecht) over de zaak oordelen. De arbitrageprocedure vond plaats in Den Haag. In de arbitrale vonnissen van 18 juli 2014 heeft het scheidsgerecht de Russische Federatie veroordeeld om aan de drie aandeelhouders in totaal ongeveer 50 miljard US dollar te betalen als schadevergoeding. De Russische Federatie heeft vervolgens bij de Nederlandse rechter geëist dat de arbitrale vonnissen worden vernietigd. De rechtbank gaf de Russische Federatie gelijk. In hoger beroep besliste het gerechtshof dat het vonnis van de rechtbank niet juist was en heeft het de vordering tot vernietiging van de arbitrale vonnissen afgewezen. Dit betekende dat de arbitrale vonnissen weer van kracht werden. Tegen die beslissing stelde de Russische Federatie beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatieprocedure
De Russische Federatie heeft de Hoge Raad verzocht de uitspraken van het gerechtshof te vernietigen. De argumenten die door de Russische Federatie zijn ingebracht gaan onder meer over de wijze waarop het hof is omgegaan met het betoog van de Russische Federatie dat de aandeelhouders in de arbitrageprocedure bedrog zouden hebben gepleegd. Verder vindt de Russische Federatie dat het scheidsgerecht en het hof zijn uitgegaan van een onjuiste uitleg van de bepalingen uit het Verdrag inzake het Energiehandvest waarop het scheidsgerecht zijn bevoegdheid heeft gebaseerd. Ook is de Russische Federatie van mening dat het scheidsgerecht zich niet aan zijn opdracht heeft gehouden en dat de arbitrale vonnissen in strijd zijn met de openbare orde.

Advies advocaat-generaal 
De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) het cassatieberoep van de Russische Federatie te verwerpen en daarmee de uitspraken van het gerechtshof in stand te laten.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad heeft de Russische Federatie op één onderdeel in het gelijk gesteld. Hij is van oordeel dat het gerechtshof Den Haag ten onrechte om procedurele redenen het betoog van de Russische Federatie dat de aandeelhouders in de arbitrageprocedure bedrog zouden hebben gepleegd, buiten beschouwing heeft gelaten en daar dus niet een inhoudelijk oordeel over heeft gegeven. Daarom kunnen de uitspraken van het gerechtshof niet in stand blijven.

De Hoge Raad heeft de overige klachten van de Russische Federatie verworpen. Dit betreft onder meer de klachten van de Russische Federatie over de uitleg van de verdragsbepalingen waarop het scheidsgerecht zijn bevoegdheid heeft gebaseerd, en de klacht dat het scheidsgerecht zich niet aan zijn opdracht heeft gehouden. De beslissing van het gerechtshof op deze punten is met de verwerping door de Hoge Raad definitief.

Gevolg

De Hoge Raad heeft de uitspraken van het gerechtshof vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof Amsterdam om het desbetreffende punt opnieuw te behandelen en beoordelen.

Uitspraak op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2021:1645

Supreme Court quashes Court of Appeal’s Judgement in arbitration case Yukos

5 november 2021

Supreme Court honours the Russian Federation’s appeal on one ground

In 2020, the Court of Appeal in The Hague upheld arbitral awards of 2014 in which the Russian Federation was ordered to pay damages, amounting to approximately USD 50 billion, to three (former) major shareholders in Yukos Oil Company. Today the Supreme Court quashed the appeal court’s final judgement as well as the court’s preceding judgement. The Supreme Court has honoured one of the Russian Federation’s grounds of appeal. The case has been referred to the Amsterdam Court of Appeal for renewed judgement on this ground. The other grounds have been rejected.

The case
Yukos Oil Company was one of the largest oil and gas companies in the Russian Federation. In the 1990s Yukos was privatised. In the period from 2003 to 2006, the Russian Federation imposed several substantial tax demands on Yukos and, in that connection, subsequently auctioned off one of Yukos’ main production companies. Yukos was eventually declared bankrupt in 2006.

Three (former) major shareholders in Yukos (Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd and Hulley Enterprises Ltd) then initiated arbitration proceedings against the Russian Federation. Arbitration is a form of private dispute resolution in which independent arbitrators (the arbitration tribunal) rule on a case. The arbitration proceedings were held in The Hague. In its awards of 18 July 2014, the arbitration tribunal ordered the Russian Federation to pay the three shareholders a total of approximately USD 50 billion in compensation. Subsequently, the Russian Federation applied to the Dutch court to set aside the awards. The district court ruled in favour of the Russian Federation. The Court of Appeal ruled that the district court’s judgement was incorrect and dismissed the claim to set aside the arbitral awards. This meant that the arbitral awards were reinstated. The Russian Federation then lodged an appeal in cassation with the Supreme Court.

Cassation proceedings
The Russian Federation has requested the Supreme Court to quash the Court of Appeal’s judgements. The arguments brought forward by the Russian Federation concern, among other things, the way the Court of Appeal handled the Russian Federation’s claim that the shareholders have committed fraud in the arbitral proceedings. Furthermore, the Russian Federation argues that the arbitration tribunal and the Court of Appeal have misinterpreted the provisions in the Energy Charter Treaty (ECT) on which the arbitration tribunal has based its authority to rule on the shareholders’ claim. The Russian Federation also states that the arbitration tribunal has not adhered to its mandate and that the arbitral awards are contrary to public policy.

Advocate General’s advisory opinion
The Advocate General has advised(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) the Supreme Court to dismiss the appeal in cassation, thereby upholding the appeal court’s judgement.

Judgement Supreme Court
The Supreme Court has honoured the Russian Federation’s appeal in cassation on one issue. According to the Supreme Court, the Russian Federation’s argument that the shareholders have committed fraud in the arbitral proceedings has been wrongly dismissed by the Court of Appeal on procedural grounds and should have been judged with respect to content. Therefore the judgements of the Court of Appeal cannot be upheld. The Supreme Court has rejected the Russian Federation’s other grounds of appeal. These include complaints regarding the interpretation of the provisions in the ECT from which the arbitration tribunal derived its authority and the complaint that the tribunal did not adhere to its mandate. Because of the rejection of these grounds of appeal, the judgement of the The Hague Court of Appeal on these issues is final.

Consequences
The Supreme Court has quashed the Court of Appeal’s judgements and has referred the case to the Amsterdam Court of Appeal for renewed discussion and ruling regarding the relevant issue.

Published on http://www.rechtspraak.nl (in Dutch)
ECLI:NL:HR:2021:1645(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website)

An English translation of the judgement of the Supreme Court will be publish


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s