Gegevensuitwisseling door ANBI’s aan Belastingdienst nog ver weg

Gegevensuitwisseling door ANBI’s aan de Belastingdienst biedt kansen, maar er zijn ook drempels. Gegevenslevering die op draagvlak van de sector kan rekenen en die direct voordeel in de naleving oplevert is een ingewikkelde puzzel. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de pilot gegevensuitwisseling die is gehouden met enkele ANBI’s en een crowdfundingsplatform.

De ANBI-regeling kent een aantal open normen die naar hun aard lastig te controleren zijn. Hierdoor dient iedere ANBI individueel te worden beoordeeld. Dat volgt ook uit het schrijven van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen over berichten dat ANBI’s belastingregels niet naleven. Vijlbrief wil niet het beeld schetsen dat de open normen fraude in de hand werken.

De staatssecretaris geeft een overzicht van de voordelen die gelden voor een ANBI en voor donateurs of vrijwilligers. Ook de eisen waaraan een ANBI-instelling moet voldoen komen aan de orde.

In 2012 trad de Geefwet in werking. Hierbij is ervoor gekozen een verduidelijking aan te brengen met betrekking tot de doelen en is aangesloten bij bestaande jurisprudentie.

In het eerste kwartaal van 2020 wordt een wetsvoorstel verwacht met een aanpassing van de integriteitseis. De staatssecretaris ziet geen aanleiding voor een nieuwe evaluatie van de aan de ANBI gestelde eisen.

De Belastingdienst beoordeelt niet alleen de statutaire doelstelling van de instelling, maar toetst ook de wijze waarop deze in de praktijk daaraan invulling geeft.

Hierbij is gekeken naar het draagvlak, de randvoorwaarden en bezwaren, de mogelijkheden tot gegevensuitwisseling en de verwachte effecten.

De uitvoerbaarheid van de giftenaftrek stoelt op twee pijlers, de eenvoud van de regeling en de mogelijkheid van controle. Er is voordeel te behalen met het inwinnen van informatie bij de bij de giften betrokken derde partij, de ontvangers. Informatie van ANBI’s kan gebruikt worden als contra-informatie of zelfs bij het voorinvullen van de aangifte.

In de IB-aangifte over 2020 vervangt een slim invulscherm het vrije invulveld. De belastingplichtige moet daarmee instellingen met een ANBI-status uit de lijst selecteren. Dit moet zowel belastingplichtige als de Belastingdienst helpen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s