Schenken aan kinderen en toch de zeggenschap over het vermogen behouden?

1 september 2020

Heeft U veel vermogen en wilt U dat de volgende generatie zo min mogelijk erfbelasting betaalt? Dan moet U tijdens uw leven het vermogen opmaken of op een handige manier schenken. In de praktijk is het niet altijd gewenst dat de kinderen direct de beschikking krijgen over veel geld.

Een van de mogelijkheden om dit te voorkomen is het schenken door middel van een schuldigerkenning.

Een andere mogelijkheid is het certificeren van vermogen in combinatie met schenkingen. In de praktijk wordt ook een zogenoemd familiefonds gebruikt. Hoewel dit op detailniveau iets anders is dan het certificeren van vermogen zijn de gevolgen feitelijk hetzelfde.

Financieel voordeel van het doen van schenkingen

De tarieven voor de schenk- en erfbelasting zijn gelijk. Over een schenking die kinderen van hun ouders ontvangen is – na aftrek van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 (2020) – 10% schenkbelasting verschuldigd. Ook mag eenmalig een hoger vrijgesteld bedrag worden geschonken aan kinderen. Mag iw kind zelf weten wat het met de schenking doet, dan geldt onder voorwaarden een vrijstelling van € 26.457. Voor de woning of dure studie bedraagt de vrijstelling respectievelijk € 103.643 en € 55.514.

Is de belaste schenking hoger dan € 126.723 (2020), dan wordt dit meerdere tegen het hogere tarief van 20% belast. Als een ouder overlijdt zijn dezelfde tarieven van toepassing, alleen geldt er bij overlijden een hogere vrijstelling: € 20.946 (2020). U realiseert dus een voordeel op de erfbelasting: u schenkt tegen een lager tarief dan waartegen de toekomstige erfenis wordt belast. Bij een schuldigerkenning hevelen de ouders belastingvrij vermogen over door de jaarlijkse rentebetaling van 6%. Bij schenken van vermogen komt de eventuele vermogenstoename bij de kinderen terecht. Dit vergroot het belastingvoordeel.

Een ‘normale’ schenking

Bij een schenking van geld, effecten of vastgoed krijgt het kind de beschikking over het vermogen. Het kind kan het vermogen volledig opmaken. Uiteraard kunnen bij de schenking allerlei clausules worden opgenomen. In geval van een echtscheiding kan, ondanks een uitsluitingsclausule, discussie ontstaan van wie het vermogen is als het niet goed is geadministreerd.

Door vermogen voorafgaand aan de schenking te certificeren kan onduidelijkheid worden voorkomen en kan de zeggenschap over het vermogen op een heldere manier worden beperkt.

Wat is certificeren?

Als u vermogen op naam heeft, heeft U recht op de waarde van het vermogen, de opbrengsten uit het vermogen en bent U ‘in control’ over dit vermogen. Door dit vermogen te certificeren wordt het economisch belang en de zeggenschap uit elkaar gehaald. Het economisch belang is de waarde van het vermogen en het recht op de inkomsten uit het vermogen. Om dit te bereiken wordt vermogen overgedragen aan een ‘stichting administratiekantoor’ (ook wel STAK genoemd).

Deze stichting geeft certificaten uit aan degene die het vermogen aan de stichting heeft ‘verkocht’. Deze certificaten vertegenwoordigen dan het economisch belang. De stichting heeft de zeggenschap over het vermogen. Een stichting is een rechtspersoon en kan zelf niet denken of praten. Daarom is er een bestuur. Het bestuur oefent de zeggenschap uit. Dit kan in principe zonder te overleggen met de certificaathouders.

In geval van vermogensoverheveling zijn vaak de ouders de bestuursleden. Er kan ook worden vastgelegd wie het bestuur kan vormen als de ouders het bestuur niet meer kunnen of willen uitoefenen.

Certificeren en schenken

Door de certificering van vermogen wordt geen fiscaal voordeel behaald. Wel ontstaat er duidelijkheid over de huidige en toekomstige zeggenschap over het vermogen.

Het vermogen wordt pas overgeheveld als de certificaten door de ouders worden geschonken aan de kinderen. Een certificaat geeft recht op een deel van het vermogen in de stichting.  Door de certificering kan het vermogen in stukjes worden geschonken zonder dat de zeggenschap overgaat. Bovendien worden praktische problemen bij schenking van ondeelbare vermogens voorkomen, zoals schilderijen.

Afsluitend

Certificeren is een mooie methode om familievermogen op een gestructureerde wijze over te hevelen. Het geeft de mogelijkheid om financieel voordeel te behalen zonder dat U de zeggenschap over het vermogen kwijtraakt. Zeker als het uw wens is om voor meerdere generaties (een deel van) het familiekapitaal in stand te houden kan certificeren daarbij helpen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s